Nokia X6 'tai thỏ' ra mắt với 95% thân máy phủ kính

0908 789 326

(028) 629 51997

Thứ 2 - 68:00 - 17:00

Thứ 78:00 - 12:00

Tin công nghệ